15.5.08

Valokuvatorstai, ihmisoikeudet


Valokuvatorstain väki liittyy tällä kerralla kansainväliseen seuraan.

"Bloggers Unite is an initiative designed to harness the power of the blogosphere to make the world a better place. By challenging bloggers to blog about a particular social cause on a single day, a single voice can be joined with thousands of others to help make a real positive difference; from raising awareness for cancer, to an effort to better education systems or support 3rd world countries." (Bloggers Unite - Blogging for hope)

Blogiyhteisö nimeltä BlogCatalog haastaa bloggaajat kautta maailman kirjoittamaan ihmisoikeuksista torstaina 15.5.2008. Ihmisoikeudet on osa BlogCatalogin haastesarjaa Bloggers Unite - Blogging for hope.

1 artikla.
Kaikki ihmisolennot syntyvät vapaina ja tasaver-
taisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki
ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljey-
den hengessä.

23 artikla. 3. Kullakin työtä tekevällä on oikeus kohtuulliseen ja riit-
tävään palkkaan, joka turvaa hänelle ja hänen perheelleen ih-
misarvon mukaisen toimeentulon ja jota tarpeen vaatiessa täy-
dentävät muut sosiaalisen suojelun keinot.

25 artikla. 1. Kullakin henkilöllä on oikeus elintasoon, joka
on riittävä turvaamaan hänen ja hänen perheensä terveyden ja
hyvinvoinnin, mitä erityisesti tulee ravintoon, vaatetukseen,
asuntoon, lääkintähuoltoon ja välttämättömään yhteiskunnal-
liseen huoltoon; hänellä on oikeus turvaan työttömyyden,
sairauden, tapaturman tai leskeyden sattuessa tai muissa toi-
meentulon menetyksen tapauksissa, jotka johtuvat hänen tah-
dostaan riippumattomista olosuhteista


YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus (suomeksi).

Kyseinen julistus ei ole toteutunut toivotulla tavalla edes rikkaassa Suomessa, puhumattakaan kehitysmaista ja diktatuureista. Ja globaalisti me länsimaalaiset olemme aina tasa-arvoisempia kuin muut - ja omasta mielestämme meillä on siihen täysi synnynnäinen etuoikeus.

Kuvaa oli vaikea valita. Tuli mieleen että tavaraa on Suomessa tosiaan enemmän kuin ihmisoikeudet vaatisivat.