13.9.08

Sääksvuoren asuinalueen kaavoitus


Kaavatunnus
tunnus: 28:010


Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 31.1.2007;
Kaavaluonnos nähtävillä 28.08.-21.09.2007

Kaavan uusin vaihe
Kaavaehdotus odottaa maankäyttösopimuksia.

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 28. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVALLE KORTTELEILLE 9-20 SEKÄ KATU-, VIRKISTYS- JA LIIKENNEALUEILLE SEKÄ TONTTIJAKO ASEMAKAAVAN YHTEYDESSÄ (SÄÄKSVUORI)

Suunnittelualueen halki kulkee itä-länsisuunnassa Vattenfall Oy:n omistama 110 kV:n voimalinja. Alueen länsireunassa kulkee pohjois-eteläsuunnassa museotie (vanha Laukaantie), joka huomioidaan suunnittelussa. Luonto-olosuhteiltaan suunnittelualue on suurimmaksi osaksi metsämaata, jolla ei ole merkittäviä luontoarvoja. Länsiosassa on osa-alue arvokkaaksi arvioitua luontoa. Maastossa erottuu reunamoreenimuodostuma, joka alkaa Keljonkankaan asuinalueelta ja jatkuu museotien lähimaastossa päätyen lähelle Muuramentietä. Suunnittelualueella on joitain avokallioalueita, jotka pyritään jättämään rakentamisen ulkopuolelle virkistyskäyttöön.

Suunnitelma

Suunnittelualue jakautuu kolmeen erilliseen kokonaisuuteen. Suurimmat osa-alueet ovat voimalinjan etelä- ja pohjoispuolella olevat omakotitaloalueet. Oman kokonaisuuden muodostavat Muuramentietä lähimpänä oleva ympyrämäinen osa-alue AP-tontteineen ja alueen sisääntulon AKR –kortteli Muuramentien varressa. Osa-alueet on tarkoitus suunnitella omaleimaisina. Keinoina voidaan käyttää seinien ja kattojen väritystä, materiaaleja ja kerroslukuja. Materiaaleja voivat olla esim. hirsi, lauta, harkot, betoni ja kattotiili tai kattohuopa. Alueidentiteettien suunnittelua tarkennetaan kaavatyön edetessä.

Alueen kokoajakatu on Sääksvuorentie, jota pitkin on mahdollista järjestää myös joukkoliikenneyhteys. Sääksvuorentien ja Kotiliedenkadun varressa ovat muusta liikenteestä erotetut kevyenliikenteenväylät. Alueen eteläosasta on myös katuyhteys Muuramen Rajahonkaan. Museotie säilyy alueella kulkuyhteytenä katketen suunnitellun Sääksvuorentien ja suunnitellun Kahvakadun kohdalla. Kahvakatu on linjattu arkeologin suosituksesta museotien mukaisesti. Museotien ympäristö on säilytetty virkistysalueena alueen pohjoisosassa, kuten myös reunamoreenimuodostuman ympäristö. Alueen ja samalla suuralueen leikkipuisto (le) on sijoitettu Sääksvuorenrannan, Keljonkankaan ja Sääksvuoren alueen keskelle jäävälle alueelle.

Asemakaavaluonnoksessa esitetään Sääksvuoren alueelle:
  • - 245 AO –tonttia (pinta-ala n. 251 660 m2, laskennallinen kerrosala n. 62 915 k-m2)
  • - 4 AP –tonttia (pinta-ala n. 9330 m2, laskennallinen kerrosala n. 2332 k-m2)
  • - 3 AKR –tonttia (pinta-ala n. 9677 m2, laskennallinen kerrosala n. 2903 k-m2)
Asuntojen lukumäärät:
pienkerrostalo tai rivitaloasuntoja 30 - 50 kpl,
paritalo- tai omakotitaloasuntoja 253 kpl.
AO –tontit ovat kooltaan 870-1740 m2.

Asemakaava-alueen länsireunaan voimalinjan eteläpuoleiselle VL -alueelle esitetään suojelualuetta (s) luontoarvojen säästämiseksi. Nykyistä voimalinjaa ja sen viereistä voimalinjan varausaluetta varten esitetään vaara-alue (v).

Alueen maaperä on suurimmaksi osaksi kalliota ja maasto mäkistä. Tästä johtuen kunnallistekniikan rakentamiskustannukset alueen toteutuessa ovat tavanomaista suuremmat. Viime vuosina Jyväskylässä kuitenkin lähes kaikki uudemmat alueet on toteutettu vastaaviin olosuhteisiin. Alueen katuverkko ja kunnallistekniset järjestelmät saadaan liitettyä olemassa oleviin katu-, vesi- ja viemäri- sekä kaukolämpöverkostoihin. Suunnittelussa on pyritty siihen, että viemäriverkostossa ei tarvitse turvautua pumppaamoihin. Alueen hulevedet voidaan tarvittaessa ainakin osin johtaa läheiselle suoalueelle, jolloin suoalueen luonto-olosuhteet voivat säilyä paremmin.

Omakotitalotontit ovat lähes kaikki rinnemaastossa. Joillain osa-alueilla tontit suuntautuvat koillis-pohjoissuuntaan mutta suurin osa tonteista on valoisalla rinnealueella, josta voi avautua näkymä Sääksjärven ja Päijänteen suunnan laaksoalueelle suurmaisemaan. Parhaat näkymät ovat todennäköisesti alueen kokoojakadulta, Sääksvuorentieltä, ja Kotiliedenkadulta, joista tullee avautumaan kaukonäkymiä Sarvivuoren suuntaan ja aikaisemmin kaavoitetulle Sääksvuorenranta II:n alueelle.

Jyväskylän kaupungin Pöytäkirja 21.08.2007 16.30 Dnro 804/07
Päivitetty 19.8.2008

Jyväskylän vireillä olevat kaavat
Sääksvuoren uusi kaupunginosa tulee aivan omakotitaloni viereen. Olen seurannut asian edistymistä alusta asti. Näkymistä (hyvistä ja paremmista) puheenollen, osalla tulevista sääksvuorelaisista on näkymät meidän pihaan 8[