15.10.08

Blog Action Day 2008, Poverty - Köyhyys


Blog Action Day 2008 – Poverty

Köyhyys määritelmä

”Köyhyys on sosiaalipolitiikan käsite, jolla kuvataan ihmisen taloudellista ja toisinaan myös sosiaalista asiantilaa. 1900-luvulla köyhiksi on kuvattu myös valtioita ja jopa kokonaisia maanosia.

Köyhyydellä on objektiivisia ja subjektiivisia piirteitä; absoluuttinen ja suhteellinen köyhyys. Absoluuttiseksi köyhyydeksi tai puutteenalaisuudeksi sanotaan tilaa, jossa ravinnon, vaatetuksen ja asumisen fysiologisia vähimmäisedellytyksiä ei pystytä tyydyttämään. Suhteellisella köyhyydellä tarkoitetaan yksilön tai ryhmän jyrkkää huono-osaisuutta muihin verrattuna.” Wikipedia

”Kansainvälisissä yhteyksissä köyhyyttä mitataan usein rahalla: kun ihmisen käytettävissä on vähemmän kuin yksi dollari (80 senttiä) päivässä, puhutaan äärimmäisestä köyhyydestä.” Global.Finland

Joku hyväosainen saattaa ajatella että köyhyys on mielentila ja elämänasenne.

Köyhyysraja

”Puutteellisia resursseja mittaavia köyhyysmittareita käytetään eniten, kuten Eurostatin köyhyysrajaa, joka on 60 prosenttia väestön mediaanitulosta. Tämä 60 prosentin raja tarkoitti vuonna 2004 Suomessa 825 euron nettotuloa kuukaudessa yksinasuvalla. Jokainen seuraava perheen aikuinen nosti rajaa noin 400 euroa ja jokainen lapsi noin 250 euroa kuukaudessa. Esimerkiksi kahden aikuisen ja kahden lapsen talouden suhteellinen köyhyysraja oli nettotuloina noin 1730 euroa kuussa.” Stakes

Suomalainen köyhyys

Iltalehden sarja suomalaisesta köyhyydestä.

”Suomessa oli vuonna 2005 noin 638 000 pienituloista henkilöä. EU-määritelmän mukaan pienituloisia ovat henkilöt, joiden kotitalouksien kulutusyksikköä kohden lasketut tulot ovat vähemmän kuin 60 prosenttia koko väestön mediaanitulosta. Pienituloisia oli väestöstä 12,3 prosenttia, mikä on jonkin verran enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pienituloisten määrä on kasvanut tasaisesti 1990-luvun puolivälistä lähtien. Myös alle 18-vuotiaiden lasten pienituloisuusaste on noussut yli kaksinkertaiseksi vuodesta 1995. Pienituloisia oli vuonna 2005 noin 20 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja yli 100 000 enemmän kuin vuonna 2000.” Tilastokeskus

”Köyhyyden kuvassa on 1990-luvun puolivälin jälkeen tapahtunut merkittävä muutos. Köyhyys on muuttunut yhä useammin pysyväksi ongelmaksi, kun se aiemmin oli useimmiten tilannekohtaista ja tilapäistä. Köyhyyden kestossa tapahtunut muutos merkitsee sitä, että köyhät ovat nyt köyhempiä” Pro demokratia

Mihin toimeentulotuki riittää?

”Perustoimeentulotukeen kuuluu perusosa ja muut perusmenot. Perusosan pitäisi kattaa ruoka- ja vaatemenot, vähäiset terveysmenot sekä muita liikkumiseen ja jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvia menoja.

Yksin asuvan perusosa on I kuntaryhmässä 389,37 euroa. Myös perheen lasten määrä ja ikä vaikuttavat. Esimerkiksi pariskunnan ja kahden lapsen perheen perusosa on 1133,06–1187,57 euroa kuussa riippuen lasten iästä.

Muita perusmenoja ovat kohtuulliset asumismenot ja vähäistä suuremmat terveysmenot. Jos nettotulot jäävät alle perusosan ja muiden perusmenojen, erotus maksetaan toimeentulotukena.” Stakes

Ketkä ovat köyhiä?

”Köyhyysrajan alapuolelle jäävistä kotitalouksista vajaa puolet on työttömiä, opiskelijoita tai muita, jotka eivät ainakaan juuri nyt toimi ammatissa. Reilu neljännes on kotitalouksia, joiden perheenpää käy työssä ainakin osan aikaa ja vajaa neljännes on eläkeläisiä.” Stakes

”Suomalaisten kulutuksella mitattu hyvinvointi on eriytymässä. Taloudellisesti hyvinvoivien asema on parantunut, mutta pienituloisten kulutus junnaa paikallaan.” Tilastokeskus

Lisäinfoa:

Stakesin Dialogi-lehden aihepiirin ”Köyhyys” artikkelit

Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailu

"Numeron voima, sanan valta - Kuka kuuntelee köyhää?" -seminaarin (10-11.4.2008) järjestäjät ovat koonneet seminaarin keskusteluista kymmenen teesiä, joilla köyhyyden ongelmaan voitaisiin Suomessa pureutua.

mm.

  • Perusturvan taso on nostettava niin hyväksi, että leipäjonot purkautuvat.
  • Työstä on aina maksettava niin hyvä palkka, että se takaa kohtuullisen toimeentulon.
  • On pidettävä huoli siitä, ettei Suomeen olla synnyttämässä työssäkäyvien köyhien uusluokkaa.
  • Verotettavan tulon alaraja on nostettava EU:n köyhyysrajaan

IRP is a center for interdisciplinary research into the causes and consequences of poverty and social inequality in the United States.

The World Bank - PovertyNet

Köyhyyden voisi poistaa lyhyessä ajassa jos niin haluttaisiin. Koska sitä ei olla tehty, niin halu ei ole ollut aitoa ja oikeilla tahoilla.
"Extreme poverty can be ended, not in the time of our grandchildren, but our time." Thus forecasts Jeffrey D. Sachs, director of The Earth Institute at Columbia University, whose twenty-five years of experience observing the world from many vantage points has helped him shed light on the most vital issues facing our planet: the causes of poverty, the role of rich-country policies, and the very real possibilities for a poverty-free future." The End of Poverty

Freeze mob @ La Défense to stop hunger - Vox